Akekho umuntu onelungelo lokusho noma yini ngabantu: Zuma

Owakewaba uMongameli uMnz Jacob Zuma ekhuluma nabalandeli bakhe ngaphandle kweNkantolo Enkulu eThekwini. Isithombe: Lindelani Mndaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owakewaba uMengameli wezwe, uMnuz Jacob Zuma uxwayise labo abakhuluma kabi ngegama lakhe kwabezindaba.

“Uma bangase bangiphikise bathi ngiqamba amanga, bazolutheza olunenkume”

uZuma ukusho lokhu ekhuluma nezinkulungwane zabalandeli bakhe ebezibuthene ngaphandle kweNkantolo enkulu yaseThekwini (Durban High Court) lapho abeyovela khona ngamacala abhekene nawo enkohlakalo.

Abalandeli baZuma baqale ngokuba nemashi ebisenkabeni yedolobha ebiholwa amalungu oMkhonto weSizwe asathatha umhlalaphansi (MKMVA).

“Ngifuna ukuwuphinda lomuyalezo ngoba ngikhathele ukulunga, neNkosi yamakhosi yalunga ngoba yayithunyiwe, mina ke ngazithuma ngajoyina umbutho,” kusho uZuma.

Ekhuluma ngokwenzeke enkantolo, uMsholozi uthe kunezinkulumo ezaqoshwa ezazithi kumele abanjwe engakangeni esikhundleni sobuMongameli. Uqhube wathi lezinkulumo zigcwalisa isinqumo seJaji uNicholson sangonyaka ka-2007 owathi amacala ayebekwe wona ahlobene nezepolitiki.

“Asazi ukuthi kuzothiwani ngokuzayo, ngoba uma usubekwe icala ayikho into ongayenza kusuke sekumele ulalele,” Kubeka uZuma.

Uthe bazilungiselela usuku olulandelayo lokuvela enkantolo ukuze babeke inkulumo ezobuza ukuthi kwakwenzenjani, kanti uzwile futhi ukuthi kunenqwaba yofakazi abasazovela.

UZuma ubuye wakhuluma ngendaba yokubuyiselwa komhlaba kubantu ngaphandle kwesinxephezelo lapho akubeke kwasobala ukuthi abantu kumele bafundiswe ngokuwusebenzisa emva kokuba banikezwe.

Uthe kubaluleke kabi ukufunda ngokuphatha umhlaba ngoba ngisho kungakhulunyunywa ngawo ukuthi awubuye, kodwa angeke abantu bawusebenzise ngendlela uma bengafundisiwe ngawo.

Umholi weBlack First Land First (BLF) uMnu Andile Mngxitama obengomunye ababehambele lemashi uthe ngenkathi kususwa uZuma esikhundleni bathi akakulungele ukuphatha.

“UZuma engasho namanje ukuthi umnotho usephansi, uphetroli unyukile, uRamaphosa uyamosha,” kusho uMngxitama.

Eqhuba uMngxitama uthe ePhalamende kwathiwa kuzobuyiselwa umhlaba kubantu, kodwa esikhundleni sokuthatha umhlaba kuRupert bakhetha ukuhlasela iSilo bathi kumele iNgonyama Trust iphele.

Esephetha uZuma ubonge obenguNdunankulu waseNorth West uMnuz. Supra Mahumapelo, uMnuz Hlaudi Motsoeneng, abaholi bezenkolo Kanye nabobonke abantu abaphume ngobuningi babo ukuzomuxhasa.

UZuma ulindeleke ukuthi avele mhla zingama-27 kuNtulikazi eNkantolo enkulu yaseMgungundlovu.

Mndaba Lindelani

radiodut.co.za

No Comments:

Add a Comment

Leave a Reply